Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van de door Automotive Marketing Innovators (AMI) BVBA verrichte dienstverlening. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door.

A. Algemene voorwaarden offline


Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
 3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
 4. Automotive Marketing Innovators (AMI) gevestigd te Antwerpen

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productie-capaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere mogelijke door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voor-afgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
 2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
 2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is als dan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  – oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  – oplage van 20.000 en meer: 5%
 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

 1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
 3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
 4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
  Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.

 1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
  De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
 2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 22: Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 21: Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

B. Algemene Voorwaarden online


Ons online departement ontwikkelt, onderhoudt en host websites en applicaties voor de automotive sector en levert daarnaast diverse online marketingdiensten, zoals onder andere zoekmachinemarketing, e-mailmarketing en bannering, alsmede andere modules die als plugin op een website geïinstalleerd kunnen worden.

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: een (optionele) gebruikersinterface waarmee Afnemer bepaalde informatie over de geleverde Diensten kan inzien en bepaalde zaken naar eigen voorkeuren in kan stellen. Met “Account” wordt tevens bedoeld de gegevens en configuraties zelf die voor Afnemer in de systemen van AMI en/of diens leveranciers zijn opgeslagen.
 2. Afnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met AMI teneinde de Diensten af te nemen.
 3. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
 4. Bestand: een bestand met contactgegevens, zoals e-mailadressen, namen, woonplaatsen en daarbij de specifieke producten of diensten waarover de betrokken personen informatie willen ontvangen, zoals blijkt uit een verklaring (‘opt-in’).
 5. Campagne: de media-actie die AMI zal ontwikkelen en/of publiceren ten behoeve van Afnemer.
 6. Diensten:
  (a) het ontwikkelen en of publiceren van Campagnes;
  (b) het ten behoeve van Afnemer inkopen van advertenties bij zoekmachines;
  (c) het in- en verkopen van Bestanden;
  (d) het via internet beschikbaar stellen van een Account;
  (e) het koppelen van modules aan de website(s) en/of database(s) van Afnemer;
  (f) ontwikkeling, beheer en hosting van (promotionele) websites, alsmede registratie van domeinnamen ten behoeve van dergelijke websites;
  (g) ontwikkeling, beheer en hosting van specifieke software en
  (h) andere (promotionele) diensten zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 7. AMI, gevestigd te Van de Wervestraat 20, bus 106, 2060 – Antwerpen, met als ondernemingsnummer BE0684.951.543
 8. Inloggegevens: de gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die dienen te worden ingevuld om toegang te krijgen tot het Account.
 9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen AMI en Afnemer die betrekking heeft op Diensten.
 10. Partij: AMI, dan wel Afnemer als partij bij de Overeenkomst.
 11. Schriftelijk: onder “Schriftelijk” wordt in dit document tevens e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende zijn vast te stellen.
 12. Website: www.automotivemarketinginnovators.com
 13. Werk: een intellectuele schepping, zoals software, documentatie, een databestand, advies, rapport, analyse, ontwerp (grafisch, technisch en/of functioneel), tekst, foto, film, geluidsopname, afbeelding, audiovisueel materiaal, logo, of huisstijl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen AMI en Afnemer, tenzij het Schriftelijk aanbod van AMI uitdrukkelijk anders vermeldt.
 2. Eventuele door Afnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij AMI daar Schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Aanbod en contractsluiting

 1. Offertes opgesteld door AMI zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door AMI, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Afnemer dient de offerte Schriftelijk te aanvaarden. Indien Afnemer dit nalaat, maar er op andere wijze mee instemt, althans redelijkerwijs voldoende die indruk wekt, dan geldt de gehele offerte als aanvaard.
 3. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding AMI heeft bereikt, tenzij AMI de offerte reeds daarvoor of binnen 48 uur daarna heeft ingetrokken, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Intrekking door AMI leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel 4. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode genoemd in de offerte. Indien de offerte geen periode vermeldt, geldt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.
 2. Onmiddellijke opzegging, ontbinding of opschorting is niet mogelijk, behalve indien:
a) de andere Partij de verplichtingen uit de Overeenkomst na het verstrijken van de termijn genoemd in een schriftelijke ingebrekestelling, niet nakomt.
b) De andere Partij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aanvraag tot faillietverklaring doet.
 3. Indien de Overeenkomst op de in artikel 4.2 bedoelde gronden wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AMI op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making.
 4. Indien AMI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 5. Bedragen voor verrichte prestaties die vóór de ontbinding nog niet in rekening waren gebracht aan Afnemer worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft AMI recht op vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is AMI gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Afnemer in AMI’s systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. AMI is daarbij niet verplicht Afnemer uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Afnemer wel om een kopie vragen.

Artikel 5. Termijnen van levering

 1. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vormen (op)levertermijnen van AMI enkel streeftijden en geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 6. Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door AMI uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AMI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan AMI worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal AMI toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die AMI redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. AMI garandeert dat de Diensten in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft AMI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. AMI is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 5. AMI is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. AMI heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover AMI niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
 7. AMI zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 8. AMI heeft te allen tijde het recht om aangevraagde dan wel reeds overeengekomen Diensten niet te verlenen indien zij er op goede gronden van overtuigd is dat het verlenen daarvan inbreuk zou maken op de rechten van derden en/of de Belgische wet. In geval AMI zich om bovenstaande redenen niet in staat dan wel bevoegd acht om een reeds overeengekomen Dienst te leveren, zal AMI een alternatief voorstellen. Indien Afnemer het alternatief niet wenst te accepteren, wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 7. Ontwikkeling van Werken

 1. AMI zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Afnemer zal zelf controleren of zij met gebruikmaking van de opgeleverde Werken volledig kan voldoen aan alle op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bij levering van websites in het bijzonder maar niet uitsluitend: de wettelijke bepalingen omtrent koop op afstand, notificatieverplichtingen omtrent geld lenen en wetgeving omtrent online tracking (bijvoorbeeld met behulp van cookies).
 3. Afnemer dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Afnemer niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 4. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Afnemer mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Indien Afnemer het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal AMI zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan AMI doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Afnemer heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Afnemer de daadwerkelijk door AMI gemaakte uren vergoeden volgens het geoffreerde uurtarief (of het op dat moment geldende uurtarief als er geen uurtarief in de offerte mocht staan), met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Afnemer wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij AMI het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 8. Oplevering en aanvaarding

 1. AMI zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Afnemer zal zelf controleren of zij met gebruikmaking van de opgeleverde Werken volledig kan voldoen aan alle op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bij levering van websites in het bijzonder maar niet uitsluitend: de wettelijke bepalingen omtrent koop op afstand, notificatieverplichtingen omtrent geld lenen en wetgeving omtrent online tracking (bijvoorbeeld met behulp van cookies).
 3. Afnemer dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Afnemer niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 4. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Afnemer mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Indien Afnemer het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal AMI zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan AMI doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Afnemer heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Afnemer de daadwerkelijk door AMI gemaakte uren vergoeden volgens het geoffreerde uurtarief (of het op dat moment geldende uurtarief als er geen uurtarief in de offerte mocht staan), met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Afnemer wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij AMI het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 9. Hosting van websites en applicaties

 1. Indien de Dienst strekt tot het via het Internet beschikbaar stellen van websites en/of andere applicaties (“hosting”), geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de hosting van websites en applicaties door een toeleverancier van AMI verzorgd. Daarbij vormt AMI wel de contractuele wederpartij en het aanspreekpunt voor Afnemer. AMI geeft geen garanties over de hostingdiensten.
 3. AMI kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 4. Mocht Afnemer de geldende limieten overschrijden, dan kan AMI na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Afnemer betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 10. Registratie van domeinnamen

 1. Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam ten behoeve van Afnemer, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Afnemer dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Vanwege de grote hoeveelheid registrerende instanties en voorwaarden, kunnen alle mogelijk toepasselijke voorwaarden niet in deze algemene voorwaarden zelf worden opgenomen. Afnemer kan de voorwaarden van de voor hem relevante registrerende instanties zelf nagaan via het internet, of opvragen bij AMI
 3. Bij registratie wordt doorgaans niet actief gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de geldende voorwaarden.
 4. Indien Afnemer in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden voor registratie, heeft Afnemer geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Afnemer worden onttrokken.
 5. Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig vooruitbetaald.
 6. Indien AMI zich heeft gekweten van haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te (doen) melden bij de registrerende instantie, kan Afnemer nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien Afnemer om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd of ontbonden.
 7. AMI zal Afnemer waarschuwen wanneer betaling voor verlenging van de registratie noodzakelijk is of wordt en niet via automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden. Een herinneringsfactuur geldt als een waarschuwing zoals hierboven bedoeld.
 8. Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op AMI geen plicht om de registratie te verlengen.
 9. Indien Afnemer aantoonbaar in gebreke is gebleven bij de nakoming van de Overeenkomst en na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling, is AMI gerechtigd om de domeinnamen die zij ten behoeve van Afnemer heeft laten registreren, op te zeggen bij de registrerende instanties. Indien Afnemer haar verplichtingen vervolgens correct is nagekomen, kan voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen, voor zover dat op dat moment nog mogelijk is, maximaal €100,- per domeinnaam worden gerekend.

Artikel 11. Zoekmachinemarketing

 1. Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de Diensten van AMI die bestaan uit zoekmachinemarketing, grotendeels afhankelijk zijn van de functionaliteiten en juridische voorwaarden van zoekmachines.
 2. Indien een tekortkoming in een Dienst wordt veroorzaakt door een wijziging in een zoekmachine, is deze niet aan AMI toe te rekenen.

Artikel 12. E-mailmarketing

 1. Indien de Dienst bestaat uit het aanleveren van Bestanden ten behoeve van het versturen van commerciële e-mailberichten, is Afnemer zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er alleen berichten worden gestuurd die vallen onder de in het Bestand vermelde opt-ins. In dergelijke gevallen is uitsluitend Afnemer verantwoordelijk voor de naleving van regelgeving omtrent (ongevraagde) elektronische communicatie.
 2. Indien de Dienst bestaat uit het door AMI versturen van (commerciële) elektronische berichten ten behoeve van Afnemer, is AMI verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving omtrent het (ongevraagd) versturen van elektronische berichten.
 3. Indien Afnemer daartoe een Bestand heeft aangeleverd aan AMI, is Afnemer er echter voor verantwoordelijk dat het bestand juist is en dat de vereiste toestemmingen zijn gegeven. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hoeft AMI enig van Afnemer ontvangen Bestand niet nader te controleren.

Artikel 13. Resultaten

 1. Door AMI geprojecteerde resultaten van Campagnes (zoals responscijfers, bereikcijfers, omzetcijfers en conversiecijfers), vormen slechts schattingen en het niet behalen daarvan vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door AMI.

Artikel 14. Gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Afnemer een partner van AMI is, tenzij AMI daar uitdrukkelijk, Schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 15. Maatregelen, Notice and Takedown

 1. Indien AMI een vermoeden krijgt dat een handelen of nalaten van of voor risico van Afnemer, inbreuk maakt op de gedragsregels uit artikel 15, is AMI direct gerechtigd tot het nemen van proportionele maatregelen, ook voordat AMI Afnemer heeft geïnformeerd. AMI is bijvoorbeeld gerechtigd om Werken die naar het oordeel van AMI onmiskenbaar onrechtmatig zijn, direct te blokkeren, maar AMI zal die Werken nog niet permanent verwijderen en zal zich inspannen om geen andere Werken te blokkeren die niet onmiskenbaar onrechtmatig zijn. AMI zal zich inspannen de Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke maatregelen. Indien de maatregelen het gevolg zijn van een klacht van een derde, zal AMI dat tevens vermelden. Op verzoek van Afnemer, zal AMI de maatregelen Schriftelijk motiveren en/of een kopie van de klacht van de derde aan Afnemer verstrekken.
 2. Voorafgaand aan het nemen van meer ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door AMI opgeslagen Werken van Afnemer, zal AMI waarschuwen en hem verzoeken zo snel mogelijk (i) de schending te beëindigen of (ii) gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Afnemer geen van beide tijdig doet, is AMI gerechtigd om onmiddellijk de Werken permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor AMI tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.
 3. AMI is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten of de gedragsregels, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is. Voorts is AMI te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 4. Hoewel AMI ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Afnemer, is AMI nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 16. Updates

 1. AMI heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Diensten aan meerdere gebruikers tegelijk kunnen worden geleverd en deels uit componenten van derden kunnen bestaan, is het niet altijd mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. AMI is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

Artikel 17. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. AMI zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
 2. AMI behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Diensten tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van AMI. Deze onderbreking tracht AMI zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruikers optreedt.

Artikel 18. Back-up en Beveiliging

 1. De leveranciers van onze modules maken periodiek backups van hun systemen, inclusief alle Accounts. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door de leveranciers zelf bepaald.
 2. Dat er backups worden gemaakt, houdt geen garantie in dat de systemen en gegevens te allen tijde beschikbaar zijn.
 3. Ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie, wordt gebruik gemaakt van SSL-certificaten.

Artikel 19. Persoonsgegevens

 1. Indien AMI in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar Afnemer de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens AMI en Afnemer, in de hoedanigheid van respectievelijk ‘bewerker’ en ‘verantwoordelijke’, ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door AMI uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
 2. AMI zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de aard van de persoonsgegevens en de verwerking met zich meebrengen. Sub-bewerkers van AMI, zoals onder andere Google Inc en Microsoft Corporation, die de persoonsgegevens feitelijk in hun systemen hebben, zijn tevens verplicht de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en alleen conform de opdracht te verwerken.
 3. AMI staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag van AMI, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Afnemer de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Afnemer, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 4. Afnemer staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in systemen van AMI en/of diens sub-bewerkers, of anderszins ter beschikking zal stellen aan AMI, en vrijwaart AMI tegen alle aanspraken van derden die op het tegengestelde zijn gebaseerd.
 5. Indien Afnemer in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van AMI of diens sub-bewerkers dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal AMI daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 20. Prijzen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door AMI genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle tarieven op de Website, brochures, offertes en andere (digitale) media zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Afnemer is voor het gebruik van de Diensten aan AMI de vergoeding verschuldigd die op de Website of op de Schriftelijke offerte wordt aangegeven.
 4. Eenmalige kosten worden in rekening gebracht bij oplevering en dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij Schriftelijk anders vermeld.
 5. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, dient Afnemer alle periodiek verschuldigde kosten steeds per overeengekomen periode vooruit te betalen. Indien de periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zal worden uitgegaan van maandelijkse periodes.
 6. Kosten die afhankelijk zijn van de mate van gebruik, zoals bv. bij een website gebruikte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, worden per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf gefactureerd. AMI kan zelfstandig de frequentie van facturatie van variabele kosten bepalen, waarbij de frequentie in beginsel zal worden verlaagd indien de facturen zeer laag uitvallen. De registratie in de systemen van AMI is steeds leidend en levert volledig bewijs op van de mate van gebruik, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
 7. Afnemer gaat akkoord met elektronische facturatie door AMI.
 8. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien Afnemer niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 10. Indien Afnemer in verzuim komt te verkeren, heeft dat de volgende consequenties.
a) Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd.
b) Afnemer is gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente. De hoogte van de vergoeding is minimaal 40 euro en verder conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (of enig besluit dat dit besluit in de toekomst mocht vervangen).
c) AMI heeft de bevoegdheid om alle door of namens AMI geleverde Diensten (al dan niet tijdelijk) op te schorten.
 11. AMI is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. AMI zal Afnemer hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen.
 12. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 5% per jaar, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt. De opzegging treedt in werking één maand na ontvangst daarvan.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AMI jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de prijs die Afnemer heeft betaald voor de betreffende opdracht of Dienst, tot ten hoogste €10.000,-, tenzij de verzekering van AMI in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 2. AMI heeft het recht de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud. AMI is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een Dienst in verband met onderhoud of een kortstondige uitval of storing.
 3. Afnemer vrijwaart AMI tegen alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.
 4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van AMI.

Artikel 22. Overmacht

 1. Afnemer beseft en erkent dat AMI in de uitvoering van de Overeenkomst in grote mate afhankelijk is van derde partijen, zoals bv., aanbieders van internettransport en hosting, alsmede online diensten, zoals (Google) zoek- en advertentiediensten en e-maildiensten van derden.
 2. AMI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien een leverancier waarvan AMI afhankelijk is, of overige omstandigheid waar AMI geen beslissende invloed op kan uitoefenen, de nakoming door AMI belet.
 3. In geval van dergelijke overmacht – waaronder naast het bovengenoemde in ieder geval wordt verstaan: storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 23. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur of andere intellectuele werken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij AMI of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de Diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 2. Afnemer heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Diensten) te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is AMI toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Diensten. Indien AMI door middel van technische bescherming de programmatuur van AMI heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 24. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 25. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. AMI behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt in werking één maand na bekendmaking van de wijziging per elektronisch bericht. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Afnemer een substantiële wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen tot één maand na de bekendmaking van de wijziging.

Artikel 26. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter te Brussel.
 3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 4. Partiële nietigheid. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.